អត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីការពារគំនូរឧស្សាហកម្ម

សម្រាប់តក្កករ (អ្នកជំនួញ)

១. បន្ថែមតម្លៃដល់ផលិតផល

២. ផ្តល់ជូនតក្កករនូវសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការផលិត និងចែកចាយផលិតផលរបស់ពួកគាត់

៣. ការពារនូវការលួចចំលងផលិតផលពីភាគីទី៣ ឬសាធារណៈជន

សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ

១. ជាការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីមួយ