នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម និងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្តក្នុងការរៀបចំវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាជាប្រចាំទៅ​លើកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម ជូនសាធារណជនក្នុងការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលា​អំពីកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម។

១​. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធិសញ្ញាសហប្រតិបត្តិការប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

Topic 1(a), 2(b), 2(c), 3(b) 3(c), 4, & 5 Patent Cooperation Treaty (PCT)
Topic 3(a) Patent Procedures in Cambodia 02 May 2024
Overview of ePCT for Applicants
An Overview of PatentScope