សំណុំលិខិតស្នើសុំ

សំណុំលិខិតស្នើសុំចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម ត្រូវបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១.  អនុលោមតាមមាត្រា ៩៥ នៃច្បាប់សំណុំលិខិតស្នើសុំចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្មដែលរួម

មានពាក្យសុំ គំនូសបង្ហាញ រូបថត ឬគំនូសតាងសមស្របផ្សេងៗទៀត ជាតំណាង នៃវត្ថុដែល បង្កើតឡើងពី គំនូរឧស្សាហកម្ម និងការចង្អុលបង្ហាញ ប្រភេទផលិតផល ដែលគំនូរឧស្សាហកម្ម ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ត្រូវដាក់នៅនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកចុះបញ្ជី​ ហើយត្រូវបង់កម្រៃ តាមការ

កំណត់។

២.  ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្មត្រូវបំពេញតាមគំរូពាក្យសុំលេខ ១គឧ ដែលមាន​ភ្ជាប់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ក នៃប្រកាសនេះ។

៣.  សំណុំលិខិតស្នើសុំត្រូវបញ្ជាក់អំពី ឈ្មោះ អសយដ្ឋាន សញ្ជាតិ ទីលំនៅ របស់ អ្នកដាក់ពាក្យសុំម្នាក់ៗ និងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកដាក់ពាក្យសុំម្នាក់ៗ។

៤. ក្នុងករណីអ្នកដាក់ពាក្យសុំជាអ្នកបង្កើតស្នាដៃ ពាក្យសុំត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិត  បញ្ជាក់អំពីអានុភាពនោះ ហើយក្នុងករណីដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនមែនជាអ្នកបង្កើតស្នាដៃទេនោះ ពាក្យ​សុំ​ត្រូវមាន បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ និងអសយដ្ឋានរបស់អ្នកបង្កើតស្នាដៃ ពោលគឺអ្នកគូស គំនូរ ឧស្សាហកម្ម    ម្នាក់ៗ ព្រមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដែល បញ្ជាក់អំពីសិទិ្ធរបស់ អ្នកដាក់ ពាក្យសុំ ចំពោះ​ការ​ចុះបញ្ជី គំនូរឧស្សាហកម្ម។

៥.  ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតំណាងភ្នាក់ងារ ពាក្យសុំត្រូវបញ្ជាក់ផងដែរអំពីឈ្មោះ និង  អសយដ្ឋានរបស់ភ្នាក់ងារនោះ។

៦.ការស្នើសុំដោយអ្នកដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ពន្យារពេលនៃការចុះបោះពុម្ពផ្សាយ​គំនូរ​ឧស្សាហកម្ម​ ឬគំនូរដែលមាននៅក្នុងសំណុំលិខិតស្នើសុំត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវបញ្ជាក់​អំពី​​  រយៈពេល នៃការសុំពន្យារនោះ។

ប្រការ ៦ ចំនួន និងទំហំនៃក្រាហ្វិចតារាង និងរូបសំណាកតាងឱ្យរូបពិត ត្រូវបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ដូចខាងក្រោម៖

១.  សំណុំលិខិតស្នើសុំត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

ក.  ក្រាហ្វិចតាង ចំនួនបួន(៤)ច្បាប់ ឬគំនូសបង្ហាញ ឬគំនូសផ្ទាប់ចម្លងតាម ចំនួន (៤) ច្បាប់ ប្រសិនបើគំនូរឧស្សាហកម្មជាទម្រង់ពីរខ្នាត ឬ

ខ.   ក្រាហ្វិចតាង ចំនួនបួន(៤)ច្បាប់ ឬគំនូសបង្ហាញ ឬគំនូសចម្លងតាម នៃ​ផ្នែកខុសៗ គ្នានីមួយៗរបស់គំនូរឧស្សាហកម្ម ចំនួនបួន(៤)ច្បាប់ ប្រសិន​បើគំនូរឧស្សាហកម្ម​ជា​ទម្រង់​បី​ខ្នាត និង

គ. គំនូរបោះពុម្ពនៅលើសន្លឹកក្រដាសដែលមិនត្រូវមានខ្នាតធំលើសពីទំហំ ១៧,០ស.ម​ x ២៦,2ស​.ម ឡើយ។

២.​ រូបសំណាកតាងឱ្យរូបពិតរបស់គំនូរឧស្សាហកម្មមិនត្រូវមានខ្នាតធំលើសពីទំហំ ២០ស.ម​ x ២០ស.ម x ២០ស.ម ឡើយ។ ក្រាហ្វិចតាង គំនូសបង្ហាញ ឬគំនូស​ចម្លង​តាម​នៃគំនូរឧស្សាហកម្មមិន ត្រូវមានខ្នាតធំលើសពីទំហំ ១០ស.ម x ២០ស.ម ឡើយ។ គំនូសតាង​គំនូសបង្ហាញ ឬគំនូសចម្លងតាមទាំងនោះត្រូវគូសនៅលើក្រដាសរឹង ដែលមានទំហំអា៤ ចំនួន​បួន​(៤)​សន្លឹក។ គំនូសបង្ហាញ និងគំនូសចម្លងតាម ត្រូវគូសដោយទឹកខ្មៅពណ៌ខ្មៅ។

ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្មថ្មី
ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្មសាឡើងវិញ