សំណុំលិខិតស្នើសុំ

សំណុំលិខិតស្នើសុំ​ចុះ​បញ្ជីការពារពូជថ្មីនៃដំណាំ រួមមានពាក្យសុំត្រូវ​បញ្ជាក់​នូវព័ត៌មាន​ចាំ​បាច់ ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ​នូវ​ឯកសារ​ និង​សំណាក់​ពូជដំណាំ​តាមកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែង​ដែល​កំណត់​ដោយ​មន្ត្រី​កាន់កាប់បញ្ជី។

អ្នកដាក់ពាក្យ​សុំ​ត្រូវ​ដាក់​ជូនមន្ត្រី​កាន់កាប់បញ្ជី​ តាមគំរូពាក្យ​ស្នើសុំ​ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​ឧបសម្ព័ន្ធ១នៃ​ប្រការ​នេះ​ ហើយ​ត្រូវបង់​ថ្លៃសេវា​តាម​ការ​កំណត់។

ពាក្យសុំត្រូវមានលក្ខណៈ​ដូចខាង​ក្រោម៖

១- ពាក្យសុំចុះបញ្ជី​ការ​ពារ​ពូជ​ថ្មី​នៃ​ដំណាំ​ ត្រូវ​បំពេញ​តាម​គំរូ​ពាក្យ​សុំលេខ​ ១ព. ដូចមាន​ភ្ជាប់​ក្នុង​ ឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃប្រកាសនេះ។​

២-​ ពាក្យសុំត្រូវ​បញ្ជាក់​ ឈ្នោះ អាសយដ្ឋាន សញ្ជាតិ និងទីលំនៅរបស់អ្នកដាក់​ពាក្យ​សុំម្នាក់​ៗ និង​ត្រូវ​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​សុំម្នាក់ៗ។

៣- ក្នុងករណីអ្នកដាក់ពាក្យ​សុំ​ជាអ្នក​បង្កាត់​ពូជ​ថ្មី​នៃដំណាំ​ ពាក្យ​សុំ​ត្រូវ​តែ​ភ្ជាប់មក​ជាមួយ​នូវ​លិខិត​បញ្ជាក់​អំពី​អានុភាព​នោះ​ ហើយក្នុងករណីដែលអ្នក​ដាក់ពាក្យ​សុំមិនមែនជាអ្នកបង្កាត់ពូជ​ថ្មី​នៃដំណាំ​ទេនោះពាក្យសុំត្រូវបញ្ជាក់ឈ្មោះ​ និងអាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នកបង្កាត់ពូជ​ថ្មី​នៃដំណាំ​ម្នាក់ៗ ព្រមទាំង​ភ្ជាប់មកជាមួយ​ នូវឯកសារ​បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ដាក់ពាក្យសុំ ចំពោះ​ការការពារ​ពូជថ្មី​នៃ​ដំណាំ។​

៤- ប្រសិនបើ​អ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំ​ ត្រូវ​បាន​តំណាង​ដោយភ្នាក់ងារ​ ពាក្យសុំ​ត្រូវ​បញ្ជាក់ និង​ថ្លែង​បញ្ជាក់​ផង​ដែរនូវ​ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់​ភ្នាក់ងារនោះ។​

៥-​​ ចំណងជើងនៃពូជដំណាំ​ថ្មី​ ត្រូវ​តែ​ខ្លី​ ហើយច្បាស់លាស់។