ការសិក្សាពីចម្ងាយទៅលើកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម គឺជារបៀបនៃការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំនិងការណែនាំទៅលើកម្មសិទិ្ធឧស្សាហកម្មដល់មន្ត្រី ភ្នាក់ងារកម្មបញ្ញា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ជាធម្មតាបើគេ​និយាយពីការសិក្សាពីចម្ងាយ គឺសំដៅទៅលើការសិក្សារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។