តើអ្វីជាវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍?

វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ គឺជាវិញ្ញាបនបត្រដែលបានផ្តល់ដើម្បីការពារម៉ូដែល​មានអត្ថប្រយោជន៍។

ម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ គឺជាតក្កកម្មណាមួយដែលថ្មី និងអាចយកទៅអនុវត្តបាន​ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងដែលអាចជាផលិតផល​ ឬដំណើរការផលិតកម្មឬដែលអាចទាក់ទងទៅនឹងផលិតផល ឬដំណើរការផលិតកម្ម។