រយៈពេលការពារ និងការបង់កម្រៃប្រចាំឆ្នាំ

សុពលភាពសិទ្ធិការពារពូជថ្មីនៃដំណាំ មានរយៈពេល២០(ម្ភៃ)ឆ្នាំ លើកលែងតែដំណាំដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាដំណាំវល្លិ និងដំណាំឈើ​ដែលត្រូវមាន​រយៈ​ពេល​២៥(ម្ភៃប្រាំ)ឆ្នាំ ក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិការពារលើពូជថ្មីនៃដំណាំនោះ។

ការបង់កម្រៃរក្សាសុពលភាពប្រចាំឆ្នាំ នៃសិទ្ធិការពារពូជថ្មីនៃដំណាំត្រូវកំណត់ដោយប្រកាស​រួម របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។