សហប្រតិបត្តិការ និងវិវាទ

មាត្រា ១២៣ រាល់វិវាទដែលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្ដច្បាប់នេះនិងបទបញ្ជាទាំងឡាយ ត្រូវប្ដឹង​ទៅ​តុលាការ​​មានសមត្ថកិច្ច។