គំរូពាក្យស្នើសុំ

សេចក្តីប្រកាសពុំមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍

ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះសិក្សា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រឡង និងការប្រឡងសមត្ថភាព ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម  វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែល​មានអត្ថប្រយោជន៍ គំនូរឧស្សាហកម្ម គំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួម និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់