សំណុំលិខិតស្នើសុំ

I. សំណុំលិខិតស្នើសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានមានអត្ថប្រយោជន៍មានដូចខាងក្រោម៖

សំណុំលិខិតស្នើសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មត្រូវដាក់ជូនទៅ ក្រសួងទទួលបន្ទុកឧស្សាហកម្មដែល​ក្នុង​នោះត្រូវរួមមាន ពាក្យសុំសេចក្ដី​​អធិប្បាយអំពីតក្កកម្ម សេចក្ដីអះអាង គំនូសបង្ហាញប្រសិនបើចាំបាច់ និង​ខ្លឹមសារ​សង្ខេប ។ ការដាក់សំណុំលិខិតស្នើសុំត្រូវតែមានការបង់កម្រៃតាមការកំណត់ដូចមាន​ចែងក្នុង​មាត្រា ១៣០ នៃច្បាប់នេះ ។

សេចក្ដីអធិប្បាយ ត្រូវលើកបង្ហាញអំពីតក្កកម្មក្នុងលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងពេញលេញ ដើម្បីឱ្យបុគ្គល​ដែលមានកម្រិតជំនាញធម្មតាក្នុងជំនាញអាចអនុវត្ដបាននូវតក្កកម្មនោះ ។ ដោយឡែក សេចក្ដីអធិប្បាយនោះ ត្រូវចង្អុលបង្ហាញឱ្យដឹងនូវវិធីដែលល្អជាងគេ ដើម្បីអនុវត្ដតាមបាននូវតក្កកម្មខាងលើ នៅពេលចុះ​កាលបរិច្ឆេទ​សុំចុះបញ្ជី ឬនៅពេលចុះកាលបរិច្ឆេទអាទិភាពនៃសំណុំលិខិតស្នើសុំក្នុងករណីអាទិភាពត្រូវបានអះអាង ។

សេចក្ដីអះអាង ត្រូវតែកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ អំពីចំណុចដែលសុំឱ្យមានការការពារ ។ សេចក្ដី​អធិប្បាយ ​និងគំនូសបង្ហាញអាចត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ធ្វើការបកស្រាយសេចក្ដីអះអាងនោះ ។ សេចក្ដីអះអាងត្រូវតែច្បាស់លាស់ និងសង្ខេប។ សេចក្ដីអះអាងនោះត្រូវតែផ្អែកទាំងស្រុង​លើសេចក្ដី​​អធិប្បាយ។

គំនូសបង្ហាញ ចាំបាច់ត្រូវតែមាន ដើម្បីយកមកបកស្រាយពន្យល់អំពីតក្កកម្មនោះ ។

ខ្លឹមសារសង្ខេប ត្រូវបកស្រាយត្រឹមតែគោលបំណងនៃព័ត៌មានបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ មិនត្រូវបកស្រាយ​អំពី​វិសាលភាពនៃការការពារឡើយ ។

សំណុំលិខិតស្នើសុំអន្ដរជាតិ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេស​ដែលត្រូវ​បាន​​ជ្រើសរើស ត្រូវចាត់ទុកថាជាសំណុំលិខិតស្នើសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមាន​អត្ថប្រយោជន៍​​ដែលបានសុំចុះបញ្ជីនៅក្រោមច្បាប់នេះ ដោយមានកាលបរិច្ឆេទសុំចុះបញ្ជីដូចគ្នាទៅនឹង​កាល​បរិច្ឆេទសុំចុះបញ្ជីអន្ដរជាតិដូចបានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសហប្រតិបត្ដិការប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ។

II. សំណុំលិខិតស្នើសុំគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួមមានដូចខាងក្រោម៖

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃសំណុំលិខិតស្នើសុំចុះបញ្ជីគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួម មានដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.  សំណុំលិខិតស្នើសុំចុះបញ្ជីការពារគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួមត្រូវធ្វើជាលាយ​ល័ក្ខណ៍​អក្សរ​ និងត្រូវដាក់នៅនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម។ គំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួម​នីមួយៗ​ ត្រូវ​តែធ្វើសំណុំលិខិតស្នើសុំដោយឡែកៗ​ ពីគ្នា។

២. សំណុំលិខិតស្នើសុំត្រូវ៖

  • មានពាក្យសុំចុះបញ្ជីគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួមដូចមាន​ ជូនភ្ជាប់​ជាមួយ ឧបសម្ព័ន្ធ និងមានអធិប្បាយដោយសង្ខេប និងច្បាស់លាស់អំពីគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួមនោះ។
  •  បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន សញ្ជាតិ និងអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ។
  • ភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារចម្លង ឬគំនូរបង្ហាញនោះព្រមជាមួយនឹង​ព័ត៌មាន​បញ្ជាក់​អំពីមុខងារ​អេឡិចត្រូនិចដែលសៀគ្វីបង្រួមនឹងយកទៅអនុវត្ត និងលិខិត​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ប្រសិន​បើមាន​ការចាត់តាំងតំណាងរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ។
  • បញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទធ្វើអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្មលើកដំបូងនៃ​គំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្រួមនៅទីកន្លែងណាមួយ​នៅលើពិភពលោក ឬបញ្ជាក់ថាការធ្វើអាជីវ​កម្ម​នោះមិនទាន់ចាប់​​ផ្តើម​នៅឡើយទេ។
  • ព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀតតាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​មន្រ្តីកាន់កាប់បញ្ជី។