សហប្រតិបត្តិការ និងវិវាទ

  • បកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងបោះពុម្ពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយ ការណែនាំអំពីការចុះឈ្មោះជាអន្តរជាតិនៅក្រោម PCT and Hague របស់អង្គការ WIPO។
  • គម្រោងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម
  • កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សេវកម្មការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។