អត្ថប្រយោជន៍នៃការការពារ

វិសាលភាពនៃកិច្ចការពារ ម្ចាស់សិទ្ធិមានសិទ្ធិរារំាងបុគ្គលដទៃពី៖

ការផលិតឬផលិតឡើងវិញនៃពូជដំណាំ

ការដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងគោលបំណងនៃការដាំដុះ

ការដាក់លក់

ការលក់ឬចរាចរផ្សេងទៀត

ការនាំចេញ

ការនាំចូល

ការស្តុកទុកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។